Blik op de Raad – December 2013

Met de PvdA op naar een sociaal 2014!

De PvdA heeft met stemverklaring ingestemd met de WMO beleidsbrief. Wij zijn van mening dat er teveel niet duidelijk is c.q. kan veranderen in de overheveling van uitvoeringstaken binnen de WMO om nu al een definitief  beleid vast te kunnen stellen. Wel moet er worden doorgegaan met het voorbereiden van de nieuwe WMO.

Tevens is de nieuwe drank en horeca verordening in de raad vastgesteld. De nieuwe drank en horeca wet schrijft voor dat er geen alcohol geschonken of verkocht moet worden aan personen onder de 18 jaar. De verordening gaat hierin nog verder  door verkoop van alcohol met een korting van meer dan 30% te verbieden, een goede zaak! Alcohol maakt meer kapot dan je lief is!!!

Wij sluiten het jaar af als een gezonde en sociale gemeente met een solide basis voor de toekomst. Met de verkiezingen in het vooruitzicht geeft dit een goede start aan de nieuw te vormen raad  en college. En deze gezonde situatie moet de basis vormen voor de grote veranderingen in het kader van de participatiewet, jeugdzorg en AWBZ.

Ook wil de PvdA haar dank uitspreken voor de inzet van alle hulpdiensten en de ambtelijke organisatie in 2013.

De PvdA wenst alle inwoners een goed en sociaal 2014!