Blik op de Raad – Mei 2015

Jaarstukken 2014
Het verslag is gemakkelijk te lezen en de cijfers zijn positief. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 328.000,- hierin is begrepen een bedrag van € 279.800,- aan overloopposten (in 2014 budget beschikbaar gesteld maar het project niet volledig uitgevoerd). Het resterende bedrag ad € 48.200,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
De PvdA vindt dat het College er goed in is geslaagd hun doelstellingen te bereiken. Ook de resultaten van de prestatieafspraken zijn prima. Hiervoor onze complimenten. Is er alleen maar zonneschijn? Zeker niet we zien wat wolkjes verschijnen: de daling van het eigen vermogen met € 615.000,- en de stijging van de netto schuld (veroorzaakt door de bouw van de Beukelmanschool en het zwembad).