Door Jan Lok op 11 november 2015

Bijdrage begroting 2016

Onderstaande tekst is voorgelezen tijdens de begrotingsbehandeling van 12 November, klik op lees meer om de gehele tekst te lezen.

Programmabegroting 2016 en Meerjarenperspectief 2017 – 2019.

Meneer de voorzitter,

Zoals we mochten verwachten een keurige, heldere en sluitende Programmabegroting 2016 en Meerjarenperspectief 2017-2019 met een goede vertaling vanuit de samenlevingsagenda waarin we hebben afgesproken om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen, te faciliteren en ruimte te bieden zonder al te veel kaders vanuit de raad.

We kunnen constateren dat, dankzij een voorzichtig maar anderzijds wel sociaal beleid, de financiële positie van Alblasserdam nog steeds goed is.

In uw inleiding benoemt u twee thema’s die de PvdA kan ondersteunen.

Als eerste Ruimte voor vernieuwing !
Er is financiële ruimte gevonden om ambities uit de Samenlevingsagenda “Samen Doen” waar te maken. En dat het positieve saldo van de begroting een extra buffer is voor het opvangen van eventuele tegenvallers op de nieuwe taken Jeugd, Zorg en Werk.

Het tweede thema is de zorg voor kwetsbare inwoners, dit blijft voor de PvdA een belangrijk punt van aandacht. We hebben vertrouwen in de Alblasserdamse samenleving om een deel van deze zorg op te pakken.
Dit brengt ons dan bij de drie decentralisaties.

U heeft al aangegeven dat voor wat betreft de financiën nog onduidelijkheid is, voornamelijk door achterstand van informatie vanuit de zorgaanbieders. Een ander feit is dat we uitvoering van de decentralisaties, in Alblasserdam, goed oppakken en uitvoeren. Dit baseren we op reportages van de SDD en de Serviceorganisatie Jeugd vanuit de laatste informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

Verder hebben we nog enige opmerkingen en vragen bij de begroting. Bij het hoofdstuk Van Perspectiefnota naar Begroting. Naar de mening van de PvdA zijn de meeste door haar gemaakte opmerkingen verwerkt. Wij missen echter het “out off the box” denken in deze begroting, suggesties waren:

  1. Mogelijk een studieopdracht maken voor een onderzoek naar subsidie mogelijkheden en van het fenomeen “crowdfunding” ?
  2. Onderhoud groen door de wijken laten uitvoeren, zodat het arbeidsloon heel beperkt kan blijven, uiteraard materiaal en deskundigheid beschikbaar stellen !
  3. In hoeverre wordt in de contacten met bijv. het bedrijfsleven gezocht naar mogelijkheden voor adoptie of dergelijke. Dit laatste verder als sponsoring en reclame?

Voorziening beheer openbare ruimte;
Op zich kan de PvdA zich vinden in de gekozen oplossing om het dreigende te kort van ca. € 2,75 miljoen op te lossen. Ons is duidelijk dat, omdat de vrijval eerst in 2020 plaats vindt, een tijdelijk tekort ontstaat. Opmerkelijk is hier een doorkijkje aan te treffen naar 2024.
Vraag: kan en wil de wethouder aangeven, eventueel middels een Raadsinformatiebrief, hoe het verloop is en hoe het tijdelijk tekort wordt aangepakt?

Sociale Werkvoorziening (SW) Beleid;
De PvdA vindt dat de ontwikkeling bij Drechtwerk door het gemeentelijk beleid voor de betrokkenen tot een goed einde wordt gebracht. Wij willen hier benadrukken dat het initiatief SMILE zeer geslaagd is. In de eerste en belangrijkste plaats op het menselijk vlak maar, zoals in het verleden al berekend, ook financieel.
Daarnaast lezen we in het voorliggende stuk diverse keren dat de rol van SMILE verder uitgebouwd wordt.

Afvalverzameling en verwerking;
Wij vinden de gedachte om het aanbod van restafval terug te brengen van 250 kg naar 100 kg wel erg ambitieus. De PvdA vreest dat dit streven niet reëel is.

Bij Samenleven in Alblasserdam

Onderwijs;
Maximaal 20 kinderen kunnen per jaar binnen het project Brugcoach worden begeleid. Wat als blijkt dat er meer kinderen goed geholpen zouden kunnen worden ?

Project Verlengde eerstelijnszorg / Dok 11;
Hierin willen wij ook het concept van een dorpswinkel vormgeven. Wij hadden graag een korte toelichting op “het concept van een dorpswinkel” !

Bij Actief in Alblasserdam

Sport;
De PvdA wil benadrukken dat nieuwe tariefstelling er nooit toe mag leiden dat verenigingen hierdoor omvallen of dat het lid zijn voor een deel van de bevolking door hogere contributie onbereikbaar wordt !

Bij Beleef in Alblasserdam

Luchtkwaliteit;
De PvdA heeft jarenlang “luchtkwaliteit” op de politieke agenda gezet en gehouden. We verwachten dat het “Meetpunt” op de Dam / Ruigenhil ons de gewenste informatie gaat leveren waarmee gericht kan worden gewerkt aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Bereikbaarheid;
De PvdA blijft aandacht vragen om het probleem “slecht openbaarvervoer” naar HIA en Zwijndrecht op te lossen ! De PvdA is in ZHZ een onderzoek gestart naar de komst van een “nachtboot”. Dit betekent zoveel als dat de waterbus ook na 21.00 uur van en naar Dordrecht vaart. Volgens ons een mooi initiatief waarbij wij het college verzoeken dit te ondersteunen.

Doorontwikkeling afd. Buitenruimte door inzet mensen met een beperking; 
De inzet van personeel vanuit SMILE en Drechtwerk heeft bij ons een hoge prioriteit.

Woonwagens;
De PvdA gaat er vanuit dat er in 2016 stappen gezet gaan worden met betrekking tot de bouw van woonwagenwoningen en realiseren standplaatsen voor woonwagens.

Bij Solide financieel beleid;
Op zich is het perfect dat de nullijn m.b.t. de woonlasten kan worden gehanteerd. De PvdA wil nogmaals aangeven dat we hier voorstander van zijn onder de voorwaarde dat de Sociale Infrastructuur in stand blijft.
Bijzonder hierbij is, zoals we allemaal konden vernemen, dat de ondernemers in ons mooie dorp er voor pleiten om op basis van- en middels de zakelijke OZB iets meer te mogen betalen om van deze opbrengst een fonds te vullen voor o.a. veiligheid.

Tot zover de bijdrage van de PvdA in de eerste ronde.

 

Jan Lok

Jan Lok

Wie is …….. Jan Lok……. de ervaren kracht met historie…….. van de PvdAlblasserdam Op 8 juli 1950 geboren in de mooie, toen krap 23.000 inwoners tellende, Hanzestadje Zutphen. De politiek is er met de paplepel ingegoten. Beide opa’s waren politiek behoorlijk actief. Opa Lok, gereformeerd en een ras AR-er, wat conservatief maar wel sociaal. Opa

Meer over Jan Lok