16 mei 2014

Alblasserdam: dorp met karakter.

Dit is de titel van het akkoord tussen SGP, PVDA en CDA

Op 7 mei 2014 werd o.a. in de vergadering van de gemeenteraad het coalitieakkoord 2014-2018 besproken.

Hierbij de inbreng van de fractievoorzitter en het akkoord.

Voorzitter,

De komende vier jaar krijgen wij als gemeente met grote veranderingen te maken. De maatschappij en de overheid gaan zich op een andere manier tot elkaar verhouden. De decentralisaties in het sociale domein zijn daar voorbeelden van. Maar ook op andere vlakken is het steeds meer de weg om  met de maatschappij in gezamenlijkheid op te trekken en de kracht van de samenleving te benutten.

Wij staan ervoor dat de allerzwaksten in onze samenleving niet buiten de boot mogen vallen. Om dat in die veranderende maatschappij te bereiken, moet het gemeentebestuur middenin de samenleving staan, moeten groepen, instellingen, verenigingen en individuen met elkaar verbonden zijn en moet er oog zijn voor mensen die zichzelf minder goed kunnen redden.

Voorzitter, wij denken dat dit coalitieakkoord een goede basis is voor de jaren die we voor ons hebben. Het akkoord gaat uit van de kracht van Alblasserdam. Die kracht wordt bepaald door de schaal en het karakter van dit dorp, op sociaal vlak en op fysiek vlak. Wij denken dat die schaal en dat karakter ons erg kunnen helpen bij de veranderingen in het sociale domein en wij geloven dat ook op het fysieke vlak die schaal en karakter ervoor zorgen dat dit dorp een dorp is waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

De integrale centrumontwikkeling zien wij in dat licht als een belangrijke ontwikkelopgave en grote uitdaging. Het is een heel goede gedachte om ook in de ruimtelijke ontwikkeling de dingen met elkaar in verband te brengen en te kijken naar ons centrum als geheel.

Voorzitter, het coalitieakkoord is een uitnodigend akkoord. Het is niet dichtgetimmerd, maar heel bewust op een groot aantal plekken opengelaten.

Het is nadrukkelijk niet zo dat de coalitiepartijen de enige partijen zijn die de lijnen die in dit akkoord zijn gezet verder in mogen kleuren. Wij denken dat het goed is als, als het om het schrijven van het collegeprogramma gaat, maar ook om specifieke dossiers, we echt als raad optrekken. Minstens zo belangrijk vinden wij echter dat de kracht, kennis en expertise die in onze samenleving aanwezig is wordt ingezet de komende vier jaar. Daar ligt ook voor ons als raad een belangrijke taak. Wij zijn immers de vertegenwoordigers van het volk.

Tenslotte voorzitter,

Wij staan vierkant achter dit akkoord.

Wij denken dat het nieuwe college er goed mee uit de voeten kan. Hoewel wij in de eerder genoemde gezamenlijkheid van raad en college geloven, vormt het college het dagelijks bestuur van het dorp. Wij hebben volop vertrouwen in de drie kandidaten voor dit college. Het is belangrijk dat zij echt een team worden. Wij denken dat de basis daarvoor in de afgelopen weken al is gelegd.

Wij wensen hen veel succes.