9 juli 2017

Perspectienota 2018

Voor de Perspectiefnota 2018 hebben wij als PvdA 3 moties ingediend . Een van de moties ging over het beëindigen van het lozen van verontreinigd afvalwater in de rivier door het bedrijf Chemours uit Dordrecht. Hieruit wordt drinkwater voor Alblasserdam gewonnen. Alle fracties waren het met ons eens. Deze motie houdt in dat het college zich moet inspannen om samen met alle betrokken partners deze lozingen te stoppen. Indien het bedrijf hier geen gehoor aan geeft worden bedrijfsactiviteiten stil gelegd.

Motie 2: bestrijding van (kinder)armoede. Na voldoende toezeggingen van de verantwoordelijke wethouder hebben wij deze motie ingetrokken.

Motie 3:  extra geld vrij maken voor een eenmalig extra waardering voor onze mantelzorgers. Niet gericht op geld maar door ze te ondersteunen  met die diensten die zij als mantelzorgers echt  nodig hebben. Als PvdA zijn we erg blij met deze resultaten. We hebben opnieuw bestaanszekerheid aan de orde gebracht.Ook de komende jaren blijven we ons hiervoor  inzetten. Onder bestaanszekerheid verstaan wij dat mensen met een laag inkomen fatsoenlijk moeten kunnen wonen in betaalbare sociale huurwoningen. Werk  hebben dat voldoening geeft, een redelijk inkomen oplevert en onder fatsoenlijke omstandigheden wordt uitgevoerd.

Het onderwijs moet gericht zijn om mensen voldoende bagage te geven om zich te kunnen voegen naar de snel veranderende eisen op de arbeidsmarkt. Tenslotte pleiten we voor goede voorzieningen en zorg voor alle inwoners!