13 november 2014

Programmabegroting 2015  Meerjarenperspectief  2016-2018

Het college is er in geslaagd een sluitende begroting en meerjarenperspectief te presenteren waarbij ze er in zijn geslaagd de Samenlevingsagenda, met de daarbij gemaakte op en aanmerkingen van de partijen, om te zetten naar deze begroting. De belangrijkste punten uit de Perspectiefnota vinden we terug in deze begroting. Hiervoor onze complimenten.

Jammer is dat, door de nieuwe manier van opstellen van de begroting 2015, een goede vergelijking met de aangepaste begroting 2014 en de jaarrekening 2013 niet mogelijk is. Meneer de voorzitter, we willen nu graag per programma onze reactie op de begroting geven.

Programma 1. Samenleven in Alblasserdam

De PvdA is het met het college eens dat het basisprincipe moet zijn dat het budget welke de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de decentralisaties kaderstellend is. We rekenen erop dat hierop streng wordt toegezien.

Door bij iedere actie aan te geven dat er voldoende weerstandvermogen is, lijkt het College ons te willen geruststellen.

Uiteraard mag één en ander niet ten koste gaan van de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Afgesproken is dat voor de meest kwetsbaren in ons lokale netwerk er een vangnetfunctie zal zijn die niet ter discussie staat.

Uiteraard hoopt, nee rekent de PvdA erop dat deze reserves niet gebruik behoeven te worden.

Echter bij de SDD rest nog steeds een forse taakstelling van 90.000 euro.

V.w.b. de participatiewet zijn wij van mening dat we de discussie in de Drechtraad moeten afwachten om een juist beeld van de omvang van de groep die is aangewezen op initiatieven van Alblasserdam.

Voor de arbeidsmarkt en dan met name het deel in het kader van de participatiewet stellen wij dat de stichting “Smile” een belangrijke rol moet gaan vervullen in Alblasserdam.

Wij vragen het college hier aandacht voor te hebben.

Bij het onderdeel ouderen geeft u aan dat er een visie wordt opgesteld voor de extramuralisering, wij zien deze visie met belangstelling tegemoet.

Als het college op zoek is naar andere ontmoetingsplekken anders dan de genoemde Landvast, MFC en bibliotheek kunnen wij de Alblashof en het Hooghhuis aanbevelen.

 

Programma 2. Actief in Alblasserdam

Als eerste spreekt u over binnensport, daar willen wij sport van maken omdat erin het programma ook Souburgh wordt genoemd.

De PvdA is te spreken over het plan voor de verbetering van de toeristische –recreatieve infrastructuur van het dorp, zodat Haven Zuid hier ook mee van kan profiteren. Ook pleiten we hierbij, dat er voor de jongeren ook het één en ander ondernomen  gaat worden, zodat Alblasserdam ook een leuk dorp wordt voor de jeugd om te blijven wonen.

Bij de ontwikkeling Lammetjeswiel vinden wij het belangrijk dat er aandacht en indien nodig steun is voor de jeugd zodat de jeugd er bij betrokken blijft “Doen zoals is beloofd”

 

Programma 3. Beleef in Alblasserdam

Hierbij gaat het vooral om de ruimtelijk inrichting, samenleving en de nabijheid van voorzieningen. Een goede benadering vinden wij het clusteren van voorzieningen.

Het ontwikkelen van Haven Zuid is voor ons een onderdeel hiervan.

V.w.b. de bouw van betaalbare huur-en koopwoningen en de bouw van levensloopbestendige woningen zien wij uit naar uw visie hierop.

Wij zijn al jaren een voorvechter van een verbetering van de luchtkwaliteit en wachten in spanning op het actieplan.

 

Programma 4 Besturen in Alblasserdam.

Met de doorontwikkeling van de interactieve bestuursstijl kunnen we alleen maar mee eens zijn.

Voor het regionaal Klant Contact Centrum willen we wel de opmerking maken dat het loket bemand dient te worden met personen die van het Alblasserdamse op de hoogte zijn.

We hebben de plannen voor de renovatie van het gemeentehuis al voorbij zien komen en gaan er van uit dat we van de volgende stappen op de hoogte gehouden worden.

 

 

 

 

Programma 5 Solide financieel beleid.

De PvdA vindt het een goede zaak dat de woonlasten niet stijgen maar we blijven van mening dat, om de sociale infrastructuur in stand te houden, een eventuele verhoging  van de OZB mogelijk moet zijn.

Ook bij dit punt willen we nogmaals benoemen dat waar u stelt dat het budget voor de uitvoering van de decentralisaties kaderstellend moet zijn de vangnet functie voor de meest kwetsbaren in ons lokale netwerk nooit ter discussie mag staan.

 

Dan hebben we nog enkele opmerkingen bij de paragraven.

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering bij het punt regionale samenwerking.

Onze bijdragen aan het uitvoeringsplan RegionaalMeerJarenProgramma zijn fors. Wij hebben begrepen dat het uitvoeringsplan nog in de raad wordt besproken en zien uit naar de discussie hierover.

 

Paragraaf 6. Verbonden partijen

Wij verwachten de geactualiseerde nota verbonden partijen spoedig te mogen ontvangen.

Paragraaf 7. Grondgebied.

De PvdA neemt aan, dat als er redenen zijn om af te wijken van het eind 2013 vastgestelde grondbeleid, dit aan de commissie / raad ter beoordeling zal worden voorgelegd.

De behoedzame aannames bij fasering, financiële gevolgen en reserves m.b.t. de woningbouw en de daarbij behorende risico’s onderschrijven wij.

 

Projecten die aandacht extra vergen:

Hof & Singel, met name het deel tegenover de Moskee.

Haven Zuid, feitelijk een hoofdpijn dossier. Er worden vorderingen in het laatste kwartaal van 2014 verwacht. Dit zou gevolgen voor 2015 en verder kunnen hebben. Kunt u aangeven of er reeds beweging in dit dossier zit? En zo ja, welke?

Mercon Kloos, hoewel feitelijk beëindigd, zal over de toekomst van deze locatie duidelijkheid moeten ontstaan. Zeker de dijkbewoners hebben hier recht op.

 

Bijlage 1 Indicatoren Samenlevingsagenda

Wij missen bij indicatoren van de samenlevingsagenda de nulmeting.