Lijstduwer

Arie Ooms

Arie Ooms

Over Arie Ooms

Wie is PvdA-lid  Arie Ooms……?

Op 1 januari 1955 heb ik mij laten inschrijven als lid en derhalve dus bijna 60 jaar lid van de Partij. Daarvoor was ik reeds kaderlid van de ANMB, de Algemene Metaalbewerkers Bond, en kwam zodoende in aanraking met bondsleden die als ondernemingsraadsleden ook functioneerden in de Partij van de Arbeid.

In1962 werd ik kandidaat gesteld op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en in1968 ging ik tussentijds de raad in wegens het terugtreden van een fractielid.
In 1970 werd ik verkozen tot fractievoorzitter, Cor Maat was toen onze wethouder en in 1974 werd ik PvdA-lijstaanvoerder voor de gemeenteraad 1974-1978.
In 1976 verliet ik de raad wegens drukkere werkzaamheden in de Industriebond NVV.
In 1985 werd ik voorzitter van de plaatselijke afdeling. In 1989 werd ik gekozen als secretaris, welke functie ik tot januari 2013 heb gebezigd. Zowel bij “de bond” als in “de partij” stond de verenigingsdemocratie hoog aangeschreven en vooral in de jaren zeventig werd de democratisering in alle geledingen en op vele terreinen ingevoerd.

Ruim 30 jaar dus in het bestuurswerk gezeten in de linkse politiek, waarin heel veel gebeurd is in ons land en in onze mooie gemeente Alblasserdam.
Vooral de democratie in de lagere regionen moet gekoesterd worden, omdat die juist daar laag drempelig is voor inspraak en mee beslissen.

Vanaf Januari 2015 gaat de gemeentelijke democratie een nog belangrijker rol spelen in onze dorpsgemeenschap door de invoering van de participatie wetgeving, de veranderingen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en het Jeugdbeleid.
Belangrijk daarin is het beleid dat door de gemeenteraad zal worden gevoerd en in hoeverre onze plaatselijke ideeën ingevoerd kunnen worden in de gemeenschappelijke uitvoering door de Drechtsteden De PvdA is voor een sociale uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taken en zal de uitvoering kritisch volgen en voorkomen dat de burger, welke met deze nieuwe aanpak te maken krijgen, niet die verzorging ontvangen welke zij nodig hebben en geldt evenzeer voor onze jeugdige inwoner.

Deze veranderde werkwijze van zorg vraagt om een grote onderlinge solidariteit van de inwoners – juist in een tijd waarin de liberale gedachte voor méér persoonlijke zelfstandigheid hoogtij voert. Daarom is het belangrijk dat het PvdA geluid in ons dorp en de regio gehandhaafd blijft en in de toekomst blijvend wordt gehoord in Provinciale Staten en 1e Kamer.

Nog steeds wordt dagelijks op vele manieren een beroep op onze Solidariteit gedaan en dat woord mag dan in sommige geledingen versleten zijn, maar is nog steeds heel bruikbaar om onze samenleving leefbaar te houden !!!

Ondanks alles is Solidariteit een hoofdbestanddeel van ons doen en laten in de PvdA en dat zal altijd zo blijven.